Αίτηση ρύθμισης οφειλών

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ένταξης των οφειλών σας προς τη φορολογική διοίκηση, στις Ρυθμίσεις του ν.4152/2013, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4646/2019 και ισχύει.

Από τις 12/7/2021 μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή και οφειλές ρυθμίσεων που ήταν ενεργές την 1/11/2019 και απωλέσθηκαν μεταγενέστερα, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 2 (εξαιρέσεις) της Α.1127/2021. Στους υπόλοιπους οφειλέτες, η δυνατότητα αυτή δίνεται από την 1/10/2021, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της Α.1127/2021.


 

1

 

Προθεσμίες

Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης των διατάξεων του ν.4152/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του ν.4646/2019 και ισχύει, υποβάλλεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.