Ανακοινώσεις Κληρώσεων Επιτροπών

13-04-2021

Αναβάλλεται η προγραμματισμένη, για την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00, κλήρωση στο γραφείο 203 του κτιρίου επί της οδού Καρ. Σερβίας 10, προκειμένου να αναδειχθούν οι υπάλληλοι που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή παραλαβής των υπηρεσιών ασφαλείας (φύλαξης) του κτιρίου στέγασης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) (τμήμα Δ’).


Λήψη αρχείου

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09-04-2021

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης προκειμένου να αναδειχθούν οι υπάλληλοι που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή παραλαβής των υπηρεσιών ασφαλείας (φύλαξης) του κτιρίου στέγασης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) (τμήμα Δ’).


Λήψη αρχείου

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30-03-2021

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) καθώς και του γραμματέως της Επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών ασφαλείας (φύλαξης) του κτιρίου στέγασης της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας (τμήμα Η΄).


Λήψη αρχείου

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01-03-2021

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών ασφαλείας (φύλαξης) α)του κτιρίου στέγασης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, β) του κτιρίου στέγασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και γ) του κτιρίου στέγασης της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (τμήμα ΣΤ’).


Λήψη αρχείου

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26-02-2021

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για συγκρότηση επιτροπών


Λήψη αρχείου

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26-02-2021

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη των υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Παρακολούθησης της υπ’αρ. 210/2019 Σύμβασης.


Λήψη αρχείου

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19-02-2021

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης (Α.Τ.Δ. Α 1013679 ΕΞ 2021/19-2-2021) για συγκρότηση επιτροπής.


Λήψη αρχείου

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19-02-2021

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης (Α.Τ.Δ. Α 1013645 ΕΞ 2021/19-2-2021) για συγκρότηση επιτροπής.


Λήψη αρχείου

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19-02-2021

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη του Γραμματέως της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), άνω των ορίων, για την προμήθεια και συντήρηση 1000 φορητών προσωπικών υπoλογιστών (Laptops) και 502 (Tablets). 


Λήψη αρχείου

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15-02-2021

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη των υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής για τη σύμβαση προμήθειας αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.


Λήψη αρχείου

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08-02-2021

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη του γραμματέως της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, που θα διεξαχθεί για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου στέγασης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).


Λήψη αρχείου

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05-02-2021

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής υλικών, για την 3η εκτελεστική σύμβαση της υπ’ αριθ. 1/2017 (28-12-2017) Συμφωνίας Πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου Προστασίας Καταναλωτή, για την προμήθεια 1.000 δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 55.000 δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.


Λήψη αρχείου

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27-01-2021

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή παραλαβής των υπηρεσιών συντήρησης της σύμβασης 294/2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008004882) 4ο έτος συντήρησης του έργου «Σύστημα Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης».


Λήψη αρχείου

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),άνω των ορίων, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (φύλαξης) του κτιρίου στέγασης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε..


Λήψη αρχείου

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω ΕΣΗΔΗΣ), άνω των ορίων, για την προμήθεια και συντήρηση 1000 φορητών προσωπικών υπoλογιστών (Laptops) και 502 (Tablets).


Λήψη αρχείου

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26-01-2021

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την επιτροπή παραλαβής των υπηρεσιών συντήρησης της σύμβασης 288/2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV007816943) 4ο έτος συντήρησης του έργου Κ.Ε.Φ.


Λήψη αρχείου

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21-01-2021

Γνωστοποίηση διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, που θα διεξαχθεί για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου στέγασης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).


Λήψη αρχείου

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21-01-2021

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση μόνιμης ετήσιας επιτροπής παραγγελίας και παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης για τη θέρμανση των χώρων του κτιρίου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Α.Α.Δ.Ε.


Λήψη αρχείου

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20-01-2021

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε βάση δεδομένων ενδοομιλικών συναλλαγών για πέντε (5) άδειες ταυτόχρονης πρόσβασης για χρονική διάρκεια τριών (3) ετών.


Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------