Αποτελεσμάτα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021

Πίνακες οριστικών  αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Αναλυτικά επισυνάπτονται 4 αρχεία Excel (ένα για κάθε κλάδο και κατηγορία προσωπικού) καθένα από τα οποία περιλαμβάνει 3 φύλλα εργασίας:

α) Πίνακα κατάταξης,

β) Πίνακα διοριστέων και

γ) Πίνακα απορριπτέων