Υπηρεσίες

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμόν Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Δ 1038754 ΕΞ 2020 (17-3-2020) εγγράφου της Υπηρεσίας μας, παρατίθενται κάτωθι ενδεικτικές τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς υποβοήθηση του έργου των περιφερειακών Διατακτών και εν γένει του συνόλου των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ που πρόκειται να προβούν σε μία προμήθεια και προς ενίσχυση της διαφάνειας της προμηθειακής διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι τα αναρτηθέντα αρχεία θα εμπλουτίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα αναθεωρούνται από την Υπηρεσία μας όποτε κρίνεται αναγκαίο. Οι παρουσιαζόμενες προδιαγραφές είναι ενδεικτικές και θα πρέπει να αναθεωρούνται από την εκάστοτε Υπηρεσία εφόσον δεν συνάδουν με την ανάγκη που επιθυμεί να καλύψει.