Απολογιστική Έκθεση ΑΑΔΕ 2021

Έκθεση Απολογισμού ΑΑΔΕ 2021 και προγραμματισμού δραστηριοτήτων της για το έτος 2022.