Απολογιστική Έκθεση Γ.Γ.Δ.Ε. 2015

Απολογιστική έκθεση  Γ.Γ.Δ.Ε. για το 2015 και προγραμματισμός δράσεων και έργων για το  2016.