Απολογιστική Έκθεση Γ.Γ.Δ.Ε. 2016

Έκθεση Απολογισμού Γ.Γ.Δ.Ε. 2016 και προγραμματισμού δραστηριοτήτων της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2017.