Συχνές Ερωτήσεις

 • Γενικά
 1. AEO - Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς - Authorised Economic Operators
 2. Αριθμός EORI (Economic Operator Registration and Indentification) (Ενημέρωση 17-03-2023)
 3. Διεθνείς Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές με τρίτες Χώρες
 4. Κάτοικοι Εξωτερικού
 5. Ποια είναι τα Κράτη-Μέλη που περιλαμβάνονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας;
 • Δασμολόγιο
 1. Δασμολόγιο
 2. Δασμολογητέα Αξία
 3. Καταγωγή και προτιμησιακά καθεστώτα
 4. Φ.Π.Α.  
   
 • Δασμοφορολογικές Απαλλαγές - Καθεστώτα Αναστολής
 1. Άτομα με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ)
 2. Απαλλαγές Ταξιδιωτών Τρίτων Χωρών
 3. Αποθήκες Ανεφοδιασμού του Άρθρου 37 του Καν (Ε.Κ.) 612/09
 4. Αυτοκίνητα Οχήματα -Φορολογία
 5. Ελεύθερες Ζώνες - Ελεύθερες Αποθήκες
 6. Εφοδιασμοί - Αλιευτικά και Λοιπά Πλοία
 7. Επιστροφή Ε.Φ.Κ. στις Εξαγωγικές Βιομηχανίες
 8. Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής
 9. Μεταβίβαση μετά πάροδο 10τίας από την ατελή παραλαβή
 10. Μεταποίηση υπό Τελωνειακό Έλεγχο
 11. Μετοικούντες
 12. Παραποιημένα Προϊόντα
 13. Πληροφορίες για ατέλειες Ταξιδιωτών
 14. Πρόδρομες ουσίες
 15. Προσωρινή Εισαγωγή - Χρησιμοποίηση Αυτοκιν. Οχημάτων
 16. Προσωρινή Εξαγωγή Ελληνικών Οχημάτων
 17. Ταξιδιώτες - Απαλλαγές ΦΠΑ - ΚΑΕ
 18. Τρίτεκνοι - Πολύτεκνοι Γονείς
   
 • Ειδικά Καθεστώτα
 1. Αποθήκευση
 2. Ειδικές χρήσεις
 3. Τελειοποίηση
   
 • Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης - Αυτοκίνητα
 1. Αλκοολούχα Προϊόντα
 2. Ατέλειες Βιομηχανοποιημένων Καπνών /Αλκοολούχων Προϊόντων
 3. Αυτοκίνητα Οχήματα και είδη που υπόκεινται σε Φόρο Πολυτελείας
 4. Βιομηχανοποιημένα Καπνά 
 5. Γενικά
 6. Ενεργειακά Προϊόντα
   
 • Εισαγωγές - Εξαγωγές - Οφειλές
 1. Διαμετακόμιση εμπορευμάτων
 2. Εισαγωγές - Εξαγωγές
 3. Εκτελωνιστές
 4. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθείσας Τελωνειακής Οφειλής
 5. Παραποιημένα προϊόντα
 6. Ρευστά Διαθέσιμα
 7. Ρυθμίσεις Οφειλών
 8. Συνοπτική Διασάφιση εισόδου
 9. Τελωνειακές Παραβάσεις
   
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ICISnet
 1. ECS - Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών
 2. ENS - Συνοπτική Διασάφιση Εισόδου
 3. Imports - Σύστημα Εισαγωγών
 4. TARIC - Διαχείριση Δασμολογίου
 5. TRANSIT - Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαμετακόμισης
 6. Δηλωτικά
 7. Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης Ε.Φ.Κ.
 8. Ηλεκτρονικές Πληρωμές
   
 • Ιχνηλασιμότητα Καπνικών Προϊόντων
 1. Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Καπνικών Προϊόντων
   
 • Προτελωνειακές Διαδικασίες - Απαγορεύσεις Περιορισμοί
 1. Άδεια Agrim/ Agrex Αγροτικών Προϊόντων
 2. Άδεια Ειδών Cites και Ειδών Ενδημικής Άγριας Πανίδας και Αυτοφυούς Χλωρίδας
 3. Άδεια Εξαγωγής Ειδών Διττής Χρήσης (Dual Use Export Authorization)
 4. Πιστοποιητικά εισαγωγής - εξαγωγής νωπών οπωροκηπευτικών