Δ1-Δ2 Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών / Προμηθευτών (μέχρι το έτος αναφοράς 2013)

Προσοχή!

Έχει καταργηθεί η υποχρέωση από 01/01/2014

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε μόνο να ανακτήσετε τις υποβληθείσες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών / Προμηθευτών μέχρι το έτος αναφοράς 2013.

Προθεσμίες

Έχει λήξει η προθεσμία.

Η υποβολή εκπρόθεσμης κατάστασης γίνεται αποκλειστικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Ελεύθερα προγράμματα

Δήλωση Κ.Β.Σ. (έτος χρήσης 2007 και μετά)
Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Τιμολογίων Πελατών-Προμηθευτών
(πρόγραμμα για τη δημιουργία του αρχείου προς υποβολή)

Νέα έκδοση με επικαιροποιημένους κωδικούς ΔΟΥ:

Παλαιότερες εκδόσεις (παλαιοί κωδικοί ΔΟΥ):

 


Δήλωση Κ.Β.Σ. (έτος χρήσης 2006)
Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Τιμολογίων Πελατών-Προμηθευτών
(πρόγραμμα για τη δημιουργία του αρχείου προς υποβολή)

 

Δήλωση Κ.Β.Σ. (έτη χρήσης 2003 - 2004 - 2005)
Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Τιμολογίων Πελατών-Προμηθευτών
(πρόγραμμα για τη δημιουργία του αρχείου προς υποβολή)
 

Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα της Γ.Γ.Π.Σ. για τη δημιουργία αρχείου και την αποθήκευσή του σε δισκέτα προκειμένου να την προσκομίσετε στη Δ.Ο.Υ. σας:
Το αρχείο πρέπει να έχει την ονομασία:

  •   IL01 εφ'όσον πρόκειται για συγκεντρωτική κατάσταση πελατών και προμηθευτών.

  •   IL01.pis εφ'όσον πρόκειται για συγκεντρωτική κατάσταση πιστωτικών υπολοίπων.

Η δισκέτα πρέπει να συνοδεύεται από εκτύπωση του αρχείου, που γίνεται επίσης από το πρόγραμμα της Γ.Γ.Π.Σ.