Δ13 Έντυπο Δήλωσης Έναρξης - Μεταβολής-Παύσης λειτουργίας Φ.Η.Μ. (εκτός των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων)

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να δηλώσετε την Έναρξη λειτουργίας και την Μεταβολή−Παύση των Φ.Η.Μ. (εκτός των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων).

Προθεσμίες

Κατά περίπτωση

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-1621133  (ώρες 09:00 – 15:00)