Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε τη Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.1676/1986

Προθεσμίες

Μέσα σε δεκαπέντε(15) ημέρες από την ημερομηνία σύνταξης του κατά νόμου οικείου εγγράφου ή από την σχετική εγγραφή στα επίσημα βιβλία των προσώπων, σε περίπτωση που δεν συντάσσεται έγγραφο. Όπου από το νόμο προβλέπεται η δημοσίευση της πράξης αυτής, η δήλωση υποβάλλεται πριν την δημοσίευση.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Σχετικές διατάξεις