Απόδοση ΑΦΜ και Κλειδαρίθμου Φυσικού Προσώπου/myAADElive

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για βιντεοκλήση με υπάλληλο της ΑΑΔΕ και να αιτηθείτε την απόκτηση ΑΦΜ και Κλειδαρίθμου Φυσικού Προσώπου.

 

Για να κλείσετε ραντεβού  θα χρειαστεί να καταχωρίσετε:

 • Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο
 • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
 • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου
 • τον Αριθμό Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της ψηφιακής αίτησης απόκτησης ΑΦΜ

Νέα διαθέσιμα ραντεβού θα βρείτε κάθε πρωί μετά τις 10:00 π.μ.

 

1

Προσοχή!

Μετά την είσοδό σας στην εφαρμογή, μέσω του ιστοτόπου της ΑΑΔΕ ή της Ψηφιακής Πύλης gov.gr, εφόσον επιθυμείτε  να λάβετε ΑΦΜ, συμπληρώνετε  την ψηφιακή αίτηση απόκτησης ΑΦΜ  πατώντας στον σχετικό σύνδεσμο.  Με την ολοκλήρωση της υποβολής της ψηφιακής αίτησης λαμβάνετε ένα αριθμό καταχώρησης  τον οποίον θα συμπληρώσετε  στην αρχική οθόνη των ραντεβού στην οποία σας επιστρέφει αυτόματα η εφαρμογή της ψηφιακής αίτησης. Επιλέγετε την υπηρεσία που επιθυμείτε και κλείνετε το ραντεβού.

Έντυπα και Δικαιολογητικά
 • Έντυπα

Για να λάβετε ΑΦΜ συμπληρώνετε και υποβάλλετε την ψηφιακή αίτηση απόκτησης ΑΦΜ, την οποία θα βρείτε στην πλατφόρμα των ραντεβού.

Αν ο/η  αιτών/ούσα είναι έγγαμος ή ανήλικος/η ή κάτοικος εξωτερικού ή τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση  στην ψηφιακή αίτηση απόκτησης ΑΦΜ  συμπληρώνετε και τα στοιχεία των σχετιζομένων ΑΦΜ  κατά περίπτωση (του/της συζύγου, ή του ασκούντος την επιμέλεια ή τη γονική μέριμνα ή τα στοιχεία του κηδεμόνα ή τα στοιχεία του φορολογικού εκπροσώπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη.

 

 • Δικαιολογητικά

Για να λάβετε ΑΦΜ συμπληρώνετε και υποβάλλετε την ψηφιακή αίτηση απόκτησης ΑΦΜ, την οποία θα βρείτε στην πλατφόρμα των ραντεβού και συνυποβάλλετε σε αυτήν τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

 1. Στοιχείο ταυτότητας,  όπως αστυνομική ταυτότητα, στρατιωτική κ.λπ., διαβατήριο σε ισχύ, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς κ.λπ. κατά περίπτωση.
 2. Άδεια διαμονής σε ισχύ ή το στοιχείο που αποδεικνύει ότι διαμένετε νόμιμα στη χώρα σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
 3. - Στις περιπτώσεις ανηλίκων φυσικών προσώπων απαιτείται α) η ρητή συγκατάθεση και των δύο ασκούντων τη γονική μέριμνα με σχετική υπεύθυνη δήλωσή τους σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας τους ή β) η δικαστική απόφαση για τον ασκούντα την επιμέλεια ή γ) το έγγραφο για τον νόμιμο κατά περίπτωση εκπρόσωπο.
  - Για τα ανήλικα ημεδαπά φυσικά πρόσωπα κάτω των δώδεκα (12) ετών που στερούνται αστυνομικής ταυτότητας υποβάλλεται πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης των γονέων.
  - Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης υποβάλλεται και για τους ανηλίκους υπηκοότητας αλλοδαπής, επίσημα μεταφρασμένο και επικυρωμένο, παράλληλα με το στοιχείο ταυτοποίησης και την άδεια διαμονής, όπου απαιτείται.

 4. Απλή έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο υπογραφής ή υπεύθυνη δήλωση από το gov.gr για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου (γίνεται δεκτό και  συμβολαιογραφικό έγγραφο) από φορολογούμενο φυσικό πρόσωπο που δε διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα.
 5. Δικαστική απόφαση για τον ορισμό δικαστικού συμπαραστάτη για τον υπό δικαστική συμπαράσταση φορολογούμενο.
 6. Ληξιαρχική πράξη γάμου /συμφώνου συμβίωσης όταν ο/η  αιτών/ούσα είναι έγγαμος/η.

Για περισσότερες διευκρινίσεις παρακαλούμε ανατρέξτε στις σχετικές διατάξεις.