Μητρώο Παρεχόμενων Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης ΦΗΜ

Με την απόφαση Α. 1040/2024 συστήνεται και τηρείται στην ψηφιακή πύλη myAADE Μητρώο Παρεχόμενων Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και ορίζεται η διαδικασία της συνεχούς επικαιροποίησής του

Ειδικότερα, κάθε οντότητα, που έχει έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, και η οποία

  • είτε είναι κάτοχος της άδειας καταλληλότητας εκάστου τύπου ΦΗΜ
  • είτε της έχει ανατεθεί η τεχνική υποστήριξη των ΦΗΜ
  • είτε είναι οντότητα στην οποία απασχολούνται εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί υπό οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης
  • είτε αποτελεί εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κατόχων άδειας καταλληλότητας ή άδειας τεχνικής υποστήριξης,

υποχρεούται να υποβάλει Δήλωση Πληροφοριών Χρηστών ΦΗΜ για το σύνολο των χρηστών στους οποίους παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ.Η δήλωση υποβάλλεται για το σύνολο των ΦΗΜ εκάστου Χρήστη, με διακριτή αναφορά σε κάθε ΦΗΜ.

Προθεσμίες

Από την 15η έως και την 22η Μαρτίου 2024 2024, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία περί παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, με συμπληρωμένες τις ημερομηνίες των προγραμματισμένων ραντεβού έως και την 30η Απριλίου 2024.

Από την 23η έως και την 1η Απριλίου 2024, θα πρέπει να δηλώνονται καθημερινά τα νέα ραντεβού που προγραμματίζονται για τον Απρίλιο.

Σχετικές Διατάξεις