Εγκυρότητα Βεβαίωσης Οφειλής (ΔΟΥ/ΚΕΒΕΙΣ)

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να ελέγξετε την εγκυρότητα μιας Βεβαίωσης Οφειλής που έχει εκδοθεί από  ΔΟΥ / ΚΕΒΕΙΣ.

Προθεσμίες

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Βήμα - Βήμα
  1. Συμπληρώνω τον Α.Φ.Μ.
  2. Εισάγω τον τετραψήφιο κωδικό της  Δ.Ο.Υ.
  3. Συμπληρώνω τον αύξοντα αριθμό της Βεβαίωσης οφειλής στο πεδίο «Α/Α Βιβλίου Κατ/σης»
  4. Συμπληρώνω το έτος έκδοσης
  5. Επιλέγω «Αναζήτηση»