Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης - Επιστροφές Ε.Φ.Κ.

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού, με βάση την με αριθμό Α. 1072/22-2-2019 (ΦΕΚ 750 Β΄) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ.

Επιπλέον, θα βρείτε τις οδηγίες που έχουν δοθεί για την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης όπως και για τη χρήση της σχετικής εφαρμογής στο Υποσύστημα Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του ICISnet.

Τα κείμενα που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα, δε δεσμεύουν τη Διοίκηση και δεν υποκαθιστούν τα ισχύοντα νομικά κείμενα.

 

1

 

Οδηγίες για τη διαδικασία επιστροφής ΕΦΚ
Σχετικές διατάξεις
Ε. 2059 /15-04-2020 - Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1039/26-2-2020 (ΦΕΚ 798 Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1072/22-2-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750/Β΄) ‘’Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού ’’»
Α. 1039 /26-02-2020 (ΦΕΚ 798/Β΄) - Τροποποίηση της Α. 1072/22-2-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750/Β΄) «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού»
Ε. 2053 /01-04-2019 - Κοινοποίηση της Α. 1072/22-02-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα "Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχιακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού"