Έντυπο Υποβολής Γνωστοποιήσεων υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών (Δ12)

Προσοχή!

Έχει καταργηθεί η υποχρέωση από 01/01/2015

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε μόνο να ανακτήσετε τις Γνωστοποιήσεις που έχουν υποβληθεί.