Εγκυρότητα αποδεικτικού ενημερότητας

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να ελέγξετε την εγκυρότητα ενός αποδεικτικού ενημερότητας που έχει εκδοθεί από τη Δ.Ο.Υ. ή από το TAXISnet. (Δεν αφορά σε αποδεικτικά της υπηρεσίας TAXISphone η οποία είναι  ανενεργή υπηρεσία από την 1/1/2013).

Προθεσμίες

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Βήμα - βήμα
  • Επιλέγω «Συνέχεια» στη Φόρμα ελέγχου εγκυρότητας πιστοποιητικών
  • Επιλέγω τον  κωδικό εκδότη: Δ.Ο.Υ. ή Internet

Εάν το αποδεικτικό ενημερότητας εκδόθηκε από Δ.Ο.Υ.:

  1. Εισάγω τον τετραψήφιο κωδικό της  Δ.Ο.Υ.
  2. Συμπληρώνω τον αύξοντα αριθμό του αποδεικτικού ενημερότητας στο πεδίο «Αριθμός πρωτοκόλλου»
  3. Συμπληρώνω το έτος έκδοσης
  4. Συμπληρώνω τον Α.Φ.Μ.

Εάν το αποδεικτικό ενημερότητας εκδόθηκε μέσω Internet (TAXISnet):

  1. Συμπληρώνω τον αύξοντα αριθμό του αποδεικτικού ενημερότητας στο πεδίο «Αριθμός πρωτοκόλλου»
  2. Συμπληρώνω τον Α.Φ.Μ.
  • Επιλέγω «Υποβολή»
Προσοχή!

Στο αποτέλεσμα του ελέγχου εγκυρότητας των Αποδεικτικών Ενημερότητας που εκδόθηκαν πριν τις 4/4/2016, εμφανίζεται ως λόγος έκδοσης “Είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης” και “Είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα (πλην Κεντρικής Διοίκησης)", ενώ είχαν εκδοθεί με λόγο “Είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης” και “Είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης” αντίστοιχα (ΠΟΛ 1038/2016).