Διαπίστευση

Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας

 

Το Γενικό Χημείο του Κράτους είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με τα ακόλουθα Διεθνή Πρότυπα:

 • ‘Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων’. Τα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γ.Χ.Κ. καλύπτονται από σταθερό ή και ευέλικτο πεδίο διαπίστευσης.
 • ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17043 ‘Αξιολόγηση της συμμόρφωσης -Γενικές απαιτήσεις για τις δοκιμές ικανότητας’
 • ΕΛΟΤ EN ISO 17020 ‘Αξιολόγηση της συμμόρφωσης-Απαιτήσεις για τη λειτουργία των διαφόρων τύπων φορέων που εκτελούν ελέγχους’

 

Συγκεκριμένα διαθέτει:

 • Δεκαέξι (16) Οργανικές Μονάδες με διαπιστευμένα κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 εργαστηριακά Τμήματα με Ενιαίο Πιστοποιητικό Διαπίστευσης πολλαπλών τοποθεσιών  με αριθμό πιστοποιητικού 142.
   http://esydops.gr/portal/p/esyd/el/searches.jsp

 

 • Μία (1) Οργανική Μονάδα διαπιστευμένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17043 ως διοργανωτής σχημάτων δοκιμών ικανότητας για εργαστηριακές δοκιμές με αριθμό πιστοποιητικού 814.
  http://esydops.gr/portal/p/esyd/el/searches.jsp

 

 • Τρείς (3) Οργανικές Μονάδες με αρμοδιότητα στην εποπτεία, έλεγχο και επιθεώρηση διαπιστευμένες κατά ΕΛΟΤ EN ISO 17020 στους τομείς:
 1. Εποπτείας Ζυθοποιείων (μονάδες παραγωγής ζύθου και βύνης)
 2. Εποπτείας Αποσταγματοποιείων
 3. Επιθεώρησης επιχειρήσεων παραγωγής, συσκευασίας, αποθήκευσης ή/και διάθεσης χημικών προϊόντων
 4. Ελέγχου καυσίμων πλοίων ως προς την περιεκτικότητά τους σε θείο

  με Ενιαίο Πιστοποιητικό Διαπίστευσης πολλαπλών τοποθεσιών   με αριθμό πιστοποιητικού 1060.
  http://esydops.gr/portal/p/esyd/el/searches.jsp

 

Τα Επίσημα Πεδία Εφαρμογής της Διαπίστευσης βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΥΔ στις παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
 

Κατάλογοι διαπιστευμένων δραστηριοτήτων

 

Α. Α’ Χημική Υπηρεσία Αθηνών:

(Ι) Κατάλογος Διαπιστευμένων Δραστηριοτήτων σε Ευέλικτο Πεδίο Αναλύσεων Υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων 

(ΙΙ) Κατάλογος Διαπιστευμένων Δραστηριοτήτων Μεθόδου Ευέλικτου Πεδίου ΜΕΘ 15 02 ΓΤΟ-3/ΕΥΕ

(ΙΙΙ) List of Accredited Activities within flexible scope of accreditation for Pesticide Residues Analysis 

(ΙV) List of Accredited Activities within flexible scope of accreditation of method ΜΕΘ 15 02 ΓΤΟ-3/ΕΥΕ 

Β. Χημική Υπηρεσία Μετρολογίας:

(Ι) Κατάλογος διαπιστευμένων διαδικασιών - Διεργαστηριακά σχήματα

(ΙΙ) Κατάλογος Διαπιστευμένων Δραστηριοτήτων σε Ευέλικτο Πεδίο (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17025)      

(ΙΙΙ) List of Accredited Activities within flexible scope of accreditation (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17025)