Διαπίστευση

Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας

 

Το Γενικό Χημείο του Κράτους είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με τα ακόλουθα Διεθνή Πρότυπα:

 • ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 ‘Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων’. Τα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γ.Χ.Κ. καλύπτονται από σταθερό ή και ευέλικτο πεδίο διαπίστευσης.
 • ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17043 ‘Αξιολόγηση της συμμόρφωσης -Γενικές απαιτήσεις για τις δοκιμές ικανότητας’
 • ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020 ‘Αξιολόγηση της συμμόρφωσης-Απαιτήσεις για τη λειτουργία των διαφόρων τύπων φορέων που εκτελούν ελέγχους’

Συγκεκριμένα διαθέτει:

 • Δεκαέξι (16) Οργανικές Μονάδες με διαπιστευμένα κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 εργαστηριακά Τμήματα με Ενιαίο Πιστοποιητικό Διαπίστευσης πολλαπλών τοποθεσιών  με αριθμό πιστοποιητικού 142.

  Αναζήτηση στον σύνδεσμο: http://www.esyd.gr/portal/p/esyd/el/searches.jsp , με αριθμό πιστοποιητικού του οργανισμού: 142.

  In link: http://www.esyd.gr/portal/p/esyd/en/searches.jsp, search certificate number of the Body/Laboratory: 142

 • Μία (1) Οργανική Μονάδα διαπιστευμένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17043 ως διοργανωτής σχημάτων δοκιμών ικανότητας για εργαστηριακές δοκιμές με αριθμό πιστοποιητικού 814.
  http://www.esyd.gr/portal/p/esyd/el/showOrgInfo.jsp?id=108516
 • Τρείς (3) Οργανικές Μονάδες με αρμοδιότητα στην εποπτεία, έλεγχο και επιθεώρηση διαπιστευμένες κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020 στους τομείς:
 1. Εποπτείας Ζυθοποιείων (μονάδες παραγωγής ζύθου και βύνης)
 2. Εποπτείας Αποσταγματοποιείων
 3. Επιθεώρησης επιχειρήσεων παραγωγής, συσκευασίας, αποθήκευσης ή/και διάθεσης χημικών προϊόντων
 4. Ελέγχου καυσίμων πλοίων ως προς την περιεκτικότητά τους σε θείο

  με Ενιαίο Πιστοποιητικό Διαπίστευσης πολλαπλών τοποθεσιών   με αριθμό πιστοποιητικού 1060.
  http://www.esyd.gr/portal/p/esyd/el/showOrgInfo.jsp?id=197856

Τα Επίσημα Πεδία Εφαρμογής της Διαπίστευσης βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΥΔ στις παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

 

Κατάλογοι διαπιστευμένων δραστηριοτήτων

 

Α. Α’ Χημική Υπηρεσία Αθηνών:

(Ι) Κατάλογος Διαπιστευμένων Δραστηριοτήτων σε Ευέλικτο Πεδίο 

(ΙΙ) Κατάλογος Διαπιστευμένων Δραστηριοτήτων Μεθόδου Ευέλικτου Πεδίου ΜΕΘ 15 02 ΓΤΟ-3/ΕΥΕ

(ΙΙΙ) List of Accredited Activities within flexible scope of accreditation 

(ΙV) List of Accredited Activities within flexible scope of accreditation of method ΜΕΘ 15 02 ΓΤΟ-3/ΕΥΕ 

Β. Χημική Υπηρεσία Μετρολογίας:

(Ι) Κατάλογος διαπιστευμένων διαδικασιών - Διεργαστηριακά σχήματα

(ΙΙ) Κατάλογος Διαπιστευμένων Δραστηριοτήτων σε Ευέλικτο Πεδίο (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17025)      

(ΙΙΙ) List of Accredited Activities within flexible scope of accreditation (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17025)