Διαπίστευση

Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας

 

Το Γενικό Χημείο του Κράτους είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με τα ακόλουθα Διεθνή Πρότυπα:

 • ‘Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων’. Τα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γ.Χ.Κ. καλύπτονται από σταθερό ή και ευέλικτο πεδίο διαπίστευσης.
 • ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17043 ‘Αξιολόγηση της συμμόρφωσης -Γενικές απαιτήσεις για τις δοκιμές ικανότητας’
 • ΕΛΟΤ EN ISO 17020 ‘Αξιολόγηση της συμμόρφωσης-Απαιτήσεις για τη λειτουργία των διαφόρων τύπων φορέων που εκτελούν ελέγχους’

 

Συγκεκριμένα διαθέτει:

 • Δεκαέξι (16) Οργανικές Μονάδες με διαπιστευμένα κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 εργαστηριακά Τμήματα με Ενιαίο Πιστοποιητικό Διαπίστευσης πολλαπλών τοποθεσιών  με αριθμό πιστοποιητικού 142.
   http://esydops.gr/portal/p/esyd/el/searches.jsp

 

 • Μία (1) Οργανική Μονάδα διαπιστευμένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17043 ως διοργανωτής σχημάτων δοκιμών ικανότητας για εργαστηριακές δοκιμές με αριθμό πιστοποιητικού 814.
  http://esydops.gr/portal/p/esyd/el/searches.jsp

 

 • Τρείς (3) Οργανικές Μονάδες με αρμοδιότητα στην εποπτεία, έλεγχο και επιθεώρηση διαπιστευμένες κατά ΕΛΟΤ EN ISO 17020 στους τομείς:
 1. Εποπτείας Ζυθοποιείων (μονάδες παραγωγής ζύθου και βύνης)
 2. Εποπτείας Αποσταγματοποιείων
 3. Επιθεώρησης επιχειρήσεων παραγωγής, συσκευασίας, αποθήκευσης ή/και διάθεσης χημικών προϊόντων
 4. Ελέγχου καυσίμων πλοίων ως προς την περιεκτικότητά τους σε θείο

  με Ενιαίο Πιστοποιητικό Διαπίστευσης πολλαπλών τοποθεσιών   με αριθμό πιστοποιητικού 1060.
  http://esydops.gr/portal/p/esyd/el/searches.jsp

 

Τα Επίσημα Πεδία Εφαρμογής της Διαπίστευσης βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΥΔ στις παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

 

Κατάλογοι διαπιστευμένων δραστηριοτήτων

 

Α. Α’ Χημική Υπηρεσία Αθηνών:

(Ι) Κατάλογος Διαπιστευμένων Δραστηριοτήτων σε Ευέλικτο Πεδίο Αναλύσεων Υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων 

(ΙΙ) Κατάλογος Διαπιστευμένων Δραστηριοτήτων Μεθόδου Ευέλικτου Πεδίου ΜΕΘ 15 02 ΓΤΟ-3/ΕΥΕ.

(ΙΙΙ) Κατάλογος Διαπιστευμένων Δραστηριοτήτων, σε Ευέλικτο Πεδίο, Αναλύσεων Αλλεργιογόνων Ουσιών σε Τρόφιμα - ΜΕΘ 15 02 ΑΛΛ / ΕΥΕ-1

(ΙV) List of Accredited Activities within flexible scope of accreditation for Pesticide Residues Analysis 

(V) List of Accredited Activities within flexible scope of accreditation of method ΜΕΘ 15 02 ΓΤΟ-3/ΕΥΕ 

(VΙ) List of Accredited Activities, within flexible scope of accreditation, for food Allergens Analysis - ΜΕΘ 15 02 ΑΛΛ / ΕΥΕ-1

 

Β. Β' Χημική Υπηρεσία Αθηνών:

(I) Κατάλογος Διαπιστευμένων Δραστηριοτήτων Μεθόδου Ευέλικτου Πεδίου 13 02 FLEX 01

(II) List of Accredited Activities within flexible scope of accreditation of method 13 02 FLEX 01

 

 

Γ. Χημική Υπηρεσία Μετρολογίας:

(Ι) Κατάλογος διαπιστευμένων διεργαστηριακών σχημάτων σε ευέλικτο πεδίο (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17043)

(ΙΙ) Κατάλογος διαπιστευμένων δοκιμών σε ευέλικτο πεδίο (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17025)