Τυποποιημένα εντυπα ΓΧΚ για χρήση από τους συναλλασσόμενους