Τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

Ορισμός: Τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων είναι τα ποσά που απαιτούνται για την απόκτησή τους και τα οποία προστίθενται στα τεκμήρια διαβίωσης (αναλογικά με τους μήνες κατοχής τους) κατά τη χρήση απόκτησης του περιουσιακού στοιχείου.


Μην παραλείψετε να δηλώσετε τυχόν ποσά που δαπανήσατε για:

  • αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων,
  • αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών,
  • αποπληρωμή δανείων,
  • αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων αξίας πάνω από 10.000 ευρώ,
  • δωρεές άνω των 300 ευρώ εκτός από τις δωρεές προς Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Α.Ε.Ι. κ.λπ.

όπως αναλύονται στην περίπτωση 2 του πίνακα 5. «Προσδιορισμός ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης».