Υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)

Εφόσον ο αποβιώσας είχε ακίνητα στο όνομά του, οι κληρονόμοι οφείλουν να υποβάλουν εμπρόθεσμα Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9), όπου θα δηλώσουν τα ακίνητα που κληρονομούν στο όνομά τους:

●μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία θανάτου σε περίπτωση εξ αδιαθέτου διαδοχής,
●μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης διαθήκης για τους εκ διαθήκης κληρονόμους, 
●μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους αν η πράξη αποδοχής κληρονομιάς έχει συνταχθεί πριν την παρέλευση της ημερομηνίας αποποίησης και δεν έχει παρέλθει η 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους,
●μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομίας - και επομένως όχι απαραίτητα μέχρι την 31η Ιανουαρίου. Η προθεσμία αποποίησης, ορίζεται στον Αστικό Κώδικα (άρθρο 1847), και είναι 4 μήνες από τότε που ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή και τον λόγο της ή ένα έτος αν ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία κατοικία του στο εξωτερικό ή αν ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή όταν διέμενε στο εξωτερικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικά για το έτος 2024, η Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9) υποβάλλεται μέχρι και την 8η Μαρτίου 2024.
 

Ποιος υποβάλλει τη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων;

Η Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων υποβάλλεται:

  • από τους εκ διαθήκης κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της δήλωσης έτους 

    παράδειγμα: Έστω ότι πεθαίνει ο Α την 20/1/2024. Δημοσιεύεται διαθήκη εντός του 2024 η οποία καθιστά μοναδικό κληρονόμο τον εγγονό του. Η δήλωση Ε9 υποβάλλεται από τον εκ διαθήκης εγγονό του μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2025.  
  • από τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της δήλωσης έτους 

    παράδειγμα: Έστω ότι ο Α πέθανε την 10/4/2024 και η σύζυγος (χήρα) και τα δύο (2) τέκνα του, μοναδικοί εν ζωή κληρονόμοι του, κληρονόμησαν την ακίνητη περιουσία του. Η σύζυγος και τα παιδιά του πρέπει να υποβάλουν Ε9 για τα ακίνητα που κληρονόμησαν και με το ποσοστό της εξ αδιαθέτου κληρονομιάς, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2025.
  • από τους κληρονόμους μετά από τυχόν αποποιήσεις κατά το ποσοστό τους, από το επόμενο έτος του θανάτου (ή, στην περίπτωση που έχει δημοσιευθεί διαθήκη, από το επόμενο έτος της δημοσίευσης αυτής) χωρίς την επιβολή προστίμου, εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας αποποίησης.

Η υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) του αποβιώσαντα υποβάλλεται στην ψηφιακή πύλη myAADE μέσω της πλατφόρμας “Τα Αιτήματά μου” επιλέγοντας Θεματική Ομάδα "Κεφάλαιο", Διαδικασία “Υποβολή δήλωσης Ε9 (ειδικές περιπτώσεις μη ψηφιακής υποβολής)”.

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας υποβολής του αιτήματος μέσω της Εφαρμογής “Τα Αιτήματά μου”, οι κατά περίπτωση δηλώσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή κατατίθενται στο γραφείο πρωτοκόλλου της ΔΟΥ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη ΔΟΥ σας ή στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο τηλέφωνο +30 213 162 1000.