Διεργαστηριακά σχήματα

gxkesyd

Ανάμεσα στις κυριότερες υπηρεσίες που παρέχει η Χημική Υπηρεσία Μετρολογίας συγκαταλέγεται η διοργάνωση διεργαστηριακών σχημάτων ελέγχου ικανότητας. Από το 2009, ο φορέας έχει προβεί στη διοργάνωση και την αξιολόγηση άνω των εξήντα ανάλογων διεργαστηριακών σχημάτων που είναι διαθέσιμα με το όνομα SCHEMA (Scheme for CHEmical Measurement Assessment), ενώ από το 2012 έχει διαπιστευθεί ως πάροχος διεργαστηριακών σχημάτων ελέγχου ικανότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17043:2010 από το Ε.ΣΥ.Δ. (Λογότυπος Ε.ΣΥ.Δ./αριθμός πιστοποιητικού 814)

 

Το πρωτόκολλο που ακολουθεί για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή τους ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου. Αν επιθυμείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για τη συμμετοχή του φορέα σας σε ένα ή περισσότερα από τα σχήματα διεργαστηριακών συγκρίσεων που είναι διαθέσιμα για την περίοδο 2023-2024 συμπληρώστε τα στοιχεία σας στο έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιστρέψετε το με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση  schema@gcsl.gr

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το πρόγραμμα διανομής διεργαστηριακών σχημάτων για την περίοδο 2023-2024.

 

1

Λεπτομερής κατάλογος των διαπιστευμένων δραστηριοτήτων