Έκδοση Δελτίων Χημικής Ανάλυσης (ΔΧΑ)

Το Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (ΔΧΑ) είναι έγγραφο που εκδίδεται από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους, απευθύνεται στην Τελωνειακή Αρχή που απέστειλε το δείγμα και περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της εξέτασης του δείγματος που προσκομίστηκε στο ΓΧΚ με σκοπό κατά κύριο λόγο τη δασμολογική περιγραφή του εμπορεύματος.

Είναι δυνατόν, κατά περίπτωση, να περιλαμβάνει αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων ή/και άλλες παρατηρήσεις ή/και γνωματεύσεις σχετικές με τη συμμόρφωση του προϊόντος με τη νομοθεσία, καθώς και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την ορθή επιβολή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.

 

Οι διαδικασίες έκδοσης των Δελτίων Χημικής Ανάλυσης (ΔΧΑ), τα χρονικά όρια φύλαξης των τελωνειακών δειγμάτων από τις Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους και οι διαδικασίες αμφισβητήσεων των αποτελεσμάτων εργαστηριακής εξέτασης καθορίζονται στην Υπ. Απόφαση 30/009/517/2012, ΦΕΚ 3256 Β΄ της 6/12/2012.