Νομοθεσία

Αντικείμενο

Αριθμός ΚΥΑ (Απόφασης ΑΧΣ)

Τίτλος ΚΥΑ

ΦΕΚ ΚΥΑ

Ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ κίνησης

 

316/2010

 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ»˙ με σκοπό τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513που αφορούν την τροποποίηση των άρθρων της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, εκτός των άρθρων 7α έως 7ε αυτής ”

501/Β/2012

77/2016

Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 316/2010, (ΦΕΚ 501/Β/2012)

4217/Β/2016

Περιεκτικότητα ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο

 

128/2016

 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 «σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο».

3958/Β/2016

Αμόλυβδη βενζίνη

 

147/2015

«Καύσιμα Αυτοκινιτων – Αμόλυβδη Βενζίνη– Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών»

293/Β/2016

Βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου

 

626/2001

«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου βενζίνης με υποκατάστατο μολύβδου»

1173/Β/2001

30/2005

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 626/2001 απόφασης-βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου

1415/Β/2006

Πετρέλαιο κίνησης

 

76/2016

 «Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων-Απαιτήσεις και  μέθοδοι δοκιμών»

4217/Β/2016

241/Β/2017

460/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77/2016

Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 92/2009 "Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της αποφ. ΑΧΣ αριθ. 514/2004 "Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών", (ΦΕΚ 1490/Β/9.10.2006), καθώς και της απόφασης ΑΧΣ αριθ. 513/2004 "Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003 "Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13.10.1998, όσον  αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει"

“ Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 316/2010, (ΦΕΚ 501/Β/2012), «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ»˙ με σκοπό τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513που αφορούν την τροποποίηση των άρθρων της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, εκτός των άρθρων 7α έως 7ε αυτής ”

67/Β/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4217/Β/2016

Πετρέλαιο θέρμανσης

 

467/2002

«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης»

1531/Β`/2003

468/2003

«Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης»

1273/Β`/2003

128/2016

 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς

την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου

2016 «σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας

ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο».

3958/Β/2016

Πετρέλαιο ναυτιλίας

 

53/2015

 

«Καύσιμα εφοδιασμού πλοίων − Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης

του πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων.»

987/Β/2016

128/2016

 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς

την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου

2016 «σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας

ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο».

3958/Β/2016

Κηροζίνη θέρμανσης

 

469/2003

 

128/2016

«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου κηροζίνης θέρμανσης»

 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς

την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου

2016 «σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας

ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο».

1273/Β`/2003

 

3958/Β/2016

Βιοντίζελ

 

 

 

 

52/2016

 

«Υγρά προϊόντα πετρελαίου - Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων ως βιοκαύσιμα και ως βιορευστά -

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής.»

 

 

 

3953/Β/2016

Bιοαιθανόλη

 

03/2019

«Καύσιμα Αυτοκινήτων - Αιθανόλη που λαμβάνεται από βιομάζα (βιοαιθανόλη) ως συστατικό ανάμειξης βενζίνης σύμφωνης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228 - Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών»

 4040/Β/2019

Μαζούτ

 

42/1994

«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου Μαζούτ»

320/Β`/1994

51/2008

Κατάργηση Αποφ. ΑΧΣ 2608/82 και τροποποίηση της Αποφ. ΑΧΣ 42/94.

1260/Β/2008

128/2016

 

 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς

την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου

2016 «σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας

ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο».

3958/Β/2016

Υγραέριο εμπορίου

 

300/2005

Προδιαγραφές υγραερίου

1483/Β/2006

Υγραέριο κίνησης

 

335/2012

 «Καύσιμα αυτοκινήτων –Υγραέρια (LPG)−Απαιτήσεις

και Μέθοδοι Δοκιμών»

69/Β/2013

Υγραέριο

 

78/2016

Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγραερίου»

3957/Β/2016

Υγρά καύσιμα

 

54/2015

«Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγρών καυσίμων»

462/Β/2016

Εναλλακτικά καύσιμα αυτοκίνησης

87/2022

88/2022

89/2022

90/2022

Απόφαση ΑΧΣ 87 “Καύσιμα αυτοκίνησης - Ντήζελ υψηλής περιεκτικότητας σε FAME (B20 και B30) - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής.”

Απόφαση ΑΧΣ 88 “Καύσιμα αυτοκίνησης - Παραφινικά ντήζελ σύνθεσης ή υδρογονοκατεργασίας - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής.”

 Απόφαση ΑΧΣ 89 “Καύσιμα αυτοκίνησης - Καύσιμο Β10 για κινητήρες ντήζελ - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής.”

Απόφαση ΑΧΣ 90 “Καύσιμα αυτοκίνησης - Αιθανόλη Ε85 - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής"

701/Β/2022