Άσκηση επαγγέλματος χημικού ναυτιλίας

Σε συνέχεια της από 2/7/2011 δημοσίευσης του νόμου 3919/2011, «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», (ΦΕΚ 32/Α΄/2011), η άδεια άσκησης επαγγέλματος χημικού ναυτιλίας δεν εκδίδεται πλέον.

Σύμφωνα με τό άρθρο 3 του νόμου 3919/2011, από τις 3/7/2011 το επάγγελμα του χημικού ναυτιλίας ασκείται ελευθέρως μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεώς του, συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, στην Δ/νση Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων – Τμήμα Α.

Ταχ.Δ/ νση: Αν. Τσόχα 16 Αθήνα, 115 21

Τηλέφωνο: 210 64 79 250, 210 64 79 247

e-mail:  petrochemicals@gcsl.gr

ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διάταξη

Τίτλος

ΦΕΚ

Νόμος 3919/2011

Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων
 

32/Α`/2011

Απόφαση 3232/41/1989

Συγκρότηση εννεαμελούς επιτροπής στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά – Δραπετσώνας – Κερατσινίου – Περάματος - Σαλαμίνας και διαδικασία ελέγχου επικινδύνων αερίων στα πλοία και πλωτά ναυπηγήματα
 

400/Β`/1989

Απόφαση 3011222/18/1992

Χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση άδειας χημικού ναυτιλίας
 

477/Β`/1992

Απόφαση 30/005/2672011

Διεκπεραίωση διαδικασίας έκδοσης άδειας Χημικού Ναυτιλίας μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 1β της υπ’ αριθμ. 3011222/318/7.7.92 477/Β/92) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση άδειας Χημικού Ναυτιλίας»
 

1234/Β`/2011

Απόφαση Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960/2017

Oργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

968/Β`/2017

 

  • Το σύνολο της νομοθεσίας που διέπει τους χημικούς ναυτιλίας εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

  1. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου Χημείας για τους χημικούς ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος TEE για τους χημικούς μηχανικούς. Στην περίπτωση τίτλου σπουδών από ιδρύματα χωρών εκτός ΕΕ απαιτείται και βεβαίωση  του ΔΟΑΤΑΠ ή αντίστοιχου φορέα κράτους μέλους της ΕΕ, στην οποία να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα χορηγούμενα από τα αντίστοιχα ιδρύματα της ΕΕ.
  2. Βεβαίωση εμπειρίας του υποψηφίου.
  3. Αντίγραφο διπλοτύπου είσπραξης παραβόλου εκατό εβδομήντα επτά (177,00) ευρώ ∆ημοσίου Ταμείου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Βεβαιώσεις εμπειρίας

Α) Οι βεβαιώσεις εμπειρίας θα εκδίδονται ή από  Χημικούς Ναυτιλίας που ήδη έχουν  το δικάιωμα άσκησης του επαγγέλματος ή από ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις. Στη βεβαίωση θα αναφέρεται, ότι ο υποψήφιος έχει εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους σε ελέγχους επικινδύνων αερίων σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα. Ο αριθμός των δεξαμενοπλοίων, τα οποία θα πρέπει να έχει επιθεωρήσει ο υποψήφιος θα είναι τουλάχιστον εξήντα (60) διαφορετικά μεταξύ των.

Μεταξύ των δεξαμενόπλοιων αυτών τα πέντε (5) θα είναι χημικών φορτίων και το ένα υγραεριοφόρο. Η ως άνω βεβαίωση θα συνοδεύεται από ημερολογιακή κατάσταση εξετασθέντων δεξαμενόπλοιων η οποία θα περιλαμβάνει:

  • ημερομηνία / ώρα επιθεώρησης
  • όνομα δεξαμενόπλοιου
  • αριθμό νηολογίου
  • αγκυροβόλιο
  • ονοματεπώνυμο πλοιάρχου
  • χώρους που εξετάσθηκαν

Την ημερολογιακή κατάσταση θα υπογράφει για κάθε εξεταζόμενο δεξαμενόπλοιο ο χημικός ναυτιλίας που ήδη έχει   το δικάιωμα άσκησης του επαγγέλματος ή αρμόδιος της ναυπηγοεπισκευαστικής βάσεως.

 

Β)  Υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν βεβαίωση εμπειρίας ενός τουλάχιστον ενός έτους από
ναύσταθμο του Πολεμικού Ναυτικού ή από ∆ιυλιστήρια Πετρελαίου οφείλουν επιπλέον, να
έχουν επιθεωρήσει σε συνεργασία με Χημικό Ναυτιλίας που ήδη έχει   το δικάιωμα άσκησης του επαγγέλματος ή σε ναυπηγοεπισκευαστική βάση
τριάντα (30) τουλάχιστον δεξαμενόπλοια διαφορετικά μεταξύ τους..

Από τα δεξαμενόπλοια αυτά τα δυο (2) θα είναι χημικών φορτίων και το ένα υγραεριοφόρο. Και στην περίπτωση του Πολεμικού Ναυστάθμου ο υποψήφιος θα συμπληρώνει την ημερολογιακή κατάσταση ι νιων πλοίων όπως και προηγουμένως.

Για διυλιστήρια θα αναφέρονται οι μονάδες τις οποίες επιθεωρεί ο υποψήφιος, όπως ∆εξαμενές, ∆οχεία, Αντιδραστήρες, Σωληνογραμμές κ.λπ.

 

Γ) Μέχρι την έκδοση επικαιροποιημένου καταλόγου, νομιμοποιούνται μόνο οι Χημικοί Ναυτιλίας του καταλόγου που ακολουθεί, να εκδίδουν βεβαιώσεις εμπειρίας σε υποψηφίους για την άσκηση του επαγγέλματος του χημικού ναυτιλίας

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

(ισχύων έως και Ιούνιο 2024)

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

1

Βασιλόπουλος Θοδωρής

3

2

Καραγιάννης Δημήτρης

6

3

Κλήμος Θεοφάνης

13

4

Σαρβανίδης Σίμος

27

5

Κανατάς Σπύρος

33

6

Παπαρούνας Ηλίας

35

7

Κάντας Γεώργιος

36

8

Βακόνδιος Νικόλαος

37

9

Χρόνης Γεώργιος

38

10

Κατωπόδης Νίκος

39

11

Μήκος Παναγιώτης

40

12

Καραντζής Κυριάκος

41

13

Κοκλαμάνης Ιωάννης

43

14

Φέτσης Κωνσταντίνος

44

15

Παπαγεωργίου Παναγιώτης

-

16

Κλήμος Παναγιώτης

-

17

Κλήμος Μόδεστος

-

18

Ευαγγελίδη Παύλος

1

19

Τζάνος Ιωάννης

29

20 Πατρίκαλος Ιώαννης - Παναγιώτης

-