Ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον καταναλωτή

Παράλληλα, συγκεκριμένοι περιορισμοί στη διάθεση ουσιών/ μειγμάτων/ αντικειμένων αναφέρονται στο Παράρτημα XVII του REACH

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες. Επισκεφτείτε το σύνδεσμο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών (ECHA)