Επικοινωνία στην αλυσίδα εφοδιασμού

Οι μεταγενέστεροι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν δελτίο δεδομένων ασφαλείας για: 

  • Ουσία ή μείγμα που έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.
  • Ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική (ΑΒΤ) ή άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία (αΑαΒ), ή
  • Ουσία που περιλαμβάνεται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC).

Εάν όμως, η ουσία ή το μείγμα διατίθεται προς πώληση και στο ευρύ κοινό, δεν είναι απαραίτητη η παροχή δελτίου δεδομένων ασφαλείας, εκτός εάν το ζητά μεταγενέστερος χρήστης ή διανομέας.

 

Για μείγματα τα οποία δεν ταξινομούνται ως επικίνδυνα αλλά περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες, πρέπει να παρέχεται δελτίο δεδομένων ασφαλείας εφόσον το ζητά μεταγενέστερος χρήστης ή διανομέας.

 

Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πρέπει να επικαιροποιείται άμεσα εφόσον προκύπτουν νέες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους ή εφόσον κρίνεται αναγκαία η λήψη αυστηρότερων μέτρων διαχείρισης του κινδύνου.