Καθοδηγητικά Έγγραφα

Οδηγίες καταχώρισης ΕΜΧΠ
Εγχειρίδιο για βιομηχανικά είδη κοινής χρήσης
Εγχειρίδιο για την Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική
Ενημερωτικό φυλλάδιο για το ηλεκτρονικό τσιγάρο
Εγχειρίδιο για την ορθή εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 649/2012 (PIC)«Σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικινδύνων χημικών προϊόντων»
Ενημερωτικό φυλλάδιο για τη τελευταία καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης σταδιακά εισαγομένων χημικών ουσιών (31.05.2018) σύμφωνα με το REACH.