Εθνικές Εφαρμοστικές Διατάξεις

Καν. 1907/2006/ΕΚ (REACH)

Καν. 1272/2008/ΕΚ (CLP)

Καν. 649/2012/ΕΚ (PIC)

Οδηγία ΠΟΕ

  • Μέτρα και όροι για τον περιορισμό πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) Η.Π. 11641/1942 (ΦΕΚ 832/Β΄/2002)
  • Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2004/42/ΕΚ ΚΥΑ 437/2005 (ΦΕΚ 1641/Β΄/2006)

SEVESO

POPs

  • Ορισμός αρμοδίων Εθνικών αρχών για την εκτέλεση του ν. 3447/2006 (ΦΕΚ 52/Α ́) «Κύρωση της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους» – POPs (ΦΕΚ 774/Β΄/16.05.2007)

Κανονισμός για τον Ηg - (ΕΕ) 2017/852

Ορισμός Αρμοδίων Αρχών για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 (L137/24.5.2017). (ΦΕΚ 2868/Β' /01-07-2021)

Καθορισμός μέτρων ελέγχου και κυρώσεων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008» (ΦΕΚ 1931/Β/19.04.2022).