Στατιστικά στοιχεία των Αποφάσεων Δέσμευσης / Απαγόρευσης διάθεσης και Απόσυρσης από την αγορά που εκδίδονται από τη Διεύθυνση Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων

Τα αρχεία αναρτώνται για την διασφάλιση της διαφάνειας και του δικαιώματος της ενημέρωσης.

Οι περισσότεροι εκ των υπευθύνων παραγωγής-εισαγωγής-διάθεσης των μη κανονικών προϊόντων συμμορφώθηκαν άμεσα μετά την επίδοση των ανωτέρω Αποφάσεων.