Πολιτική ποιότητας

Το Γενικό Χημείο του Κράτους, προασπίζοντας το όραμα, την αποστολή, τις αξίες του και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, ασκεί τις αρμοδιότητές του παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις εκάστοτε υφιστάμενες ανάγκες, καθώς και τις νομοθετικές ή κανονιστικές απαιτήσεις.

Η Πολιτική Ποιότητας, υπογεγραμμένη από την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, αποτυπώνει τη δέσμευση για παροχή υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του.