Επίσημοι έλεγχοι

Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και ανακαθορισμός της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών, για τους σκοπούς των επισήμων ελέγχων στα τρόφιμα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625

 

Αποστολή κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/1353 της Επιτροπής