Τροποποιήσεις μετά το 2009

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (μετά την έκδοση 2009)

Α/Α

Άρθρο Κ.Τ.Π

Ισχύουσα Έκδοση

Ημερομηνία Έκδοσης

Απόφαση Α.Χ.Σ. - ΦΕΚ

Τροποποίηση για

Σχετική Εγκύκλιος

37

Παράρτημα

Γενικές αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου

2

Σεπτέμβριος 2021

Α.Υ.Ο. 27/2021

(Β΄ 4075)

Συμπερίληψη νέων αποφάσεων

Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 27/2021 Α.Υ.Ο.

Α.Υ.Ο. 26/2021

(Β΄ 4092)

Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 26/2021 Α.Υ.Ο.

Α.Υ.Ο. 92/2020

(Β΄ 4075

Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 92/2020 Α.Υ.Ο.

36

80β

Καζεϊνες και καζεϊνικά άλατα

2

Σεπτέμβριος 2021

Κ.Υ.Α. 26/2020

(Β΄ 4074)

Εναρμόνιση προς το διορθωτικό της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2203

Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 26/2020 Κ.Υ.Α.

35

15

Aπoστoλή και Παραλαβή των Δειγμάτων

16

Eξέταση των Δειγμάτων

2

Νοέμβριος 2018

ΑΧΣ 157/2018

(Β΄ 5131)

Επικαιροποίηση διατάξεων του Κ.Τ.Π

Απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 157/2018

34

87α

Βασιλικός πολτός

1

Αύγουστος 2018

ΑΧΣ 135/2018

(Β΄ 3416)

Θέσπιση εθνικών προδιαγραφών

Απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 135/2018

33

36α

Διαλύτες εκχύλισης που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των τροφίμων και των συστατικών

4

Ιούλιος 2018

ΑΧΣ 75/2018

(Β΄ 3004)

Εναρμόνιση προς την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1855

Απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 75/2018

32

13

Λήψη Δειγμάτων - Συσκευασία & Σφράγιση

2

Ιούνιος 2018

ΑΧΣ 29/2018

(Β΄ 2242)

Επικαιροποίηση διατάξεων του Κ.Τ.Π.

Αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 97/2017, 28/2018 και 29/2018

31

2

Ορισμοί

2

Ιούνιος 2018

ΑΧΣ 28/2018

(Β΄ 2242)

Επικαιροποίηση διατάξεων του Κ.Τ.Π.

30

11

Επισήμανση, παρουσίαση τροφίμων

11α

Διαθρεπτική επισήμανση

4

Δεκέμβριος 2017

ΑΧΣ 97/2017

(Β΄ 4883)

Επικαιροποίηση διατάξεων του Κ.Τ.Π σύμφωνα με τον καν. (ΕΕ) 1169/2011

-

29

5

Τρόφιμα χρήζοντα έγκρισης

2

Δεκέμβριος 2017

ΑΧΣ 99/2017

(Β΄ 4288)

Επικαιροποίηση διατάξεων του Κ.Τ.Π.

Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 99/2017

28

67

Μέλι

4

Νοέμβριος 2016

ΑΧΣ 148/2015

(Β΄ 3854)

Επικαιροποίηση διατάξεων του Κ.Τ.Π

Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 148/2015

27

80

Είδη γάλακτος

80β

Καζεϊνες και καζεϊνικά άλατα

6

Σεπτέμβριος 2016

ΑΧΣ 82/2016

(Β΄ 3039)

Εναρμόνιση προς την οδηγία (ΕΕ) 2015/2203

Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 82/2016

1

26

82

2

Αύγουστος 2016

ΑΧΣ 106/2016

(Β΄ 2457)

Επικαιροποίηση διατάξεων του Κ.Τ.Π

Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 106/2016- Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών

25

39

Ξύδι

4

Μάρτιος 2016

ΑΧΣ 149/2015

(Β΄ 761)

Επικαιροποίηση διατάξεων του Κ.Τ.Π

Τροποποίηση του άρθρου 39 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών

 

24

145

3

Οκτώβριος 2015

ΑΧΣ 90/2015

(Β΄ 2239)

Επικαιροποίηση διατάξεων του Κ.Τ.Π

Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 89/2015 και 90/2015 - Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών

146

3

147

3

148

4

23

149

Νερό

2

ΑΧΣ 89/2015

(Β΄ 2239)

 

22

12γ

Θαλάσσια μεταφoρά χύδηv υγρώv ελαίωv και λιπώv

2

Ιούλιος 2015

ΑΧΣ 188/2014

(Β΄ 1410)

Ενημέρωση σύμφωνα με τον καν. (ΕΕ) 579/2014

Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 187/2014 και 188/2014 - Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών

21

126

4

Ιούλιος 2015

ΑΧΣ 187/2014

(Β΄ 1309)

Ενημέρωση σύμφωνα με τον καν. (ΕΕ) 1040/2014

Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 187/2014 και 188/2014 - Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών

20

67

Μέλι

3

Ιούνιος 2015

ΑΧΣ 18/2015

(Β΄ 1088)

Εναρμόνιση προς την Οδηγία 2014/63/ΕΕ

Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 18/2015 - Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.)

 

19

11

Επισήμανση, παρουσίαση τροφίμων

19

Κατ΄ έφεση εξετάσεις δειγμάτων

3

Απρίλιος 2014

ν. 4254/2014

(Α΄ 85)

Επικαιροποίηση διατάξεων του Κ.Τ.Π

Αποστολή ν. 4254/2014 - Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.)

2

18

 

3, 8, 10, 38, 41, 43, 52, 70, 74, 77, 80, 83, 108, 111, 122

 

 

Απρίλιος 2014

ΑΧΣ 73/2014

(Β΄ 767)

Επικαιροποίηση διατάξεων του Κ.Τ.Π

Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) 73/2014 – Τροποποίηση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.)

17

124

Μεταποιημένα προϊόντα τομάτας

3

Μάρτιος 2014

ΑΧΣ 275/2013

(Β΄ 563)

Επικαιροποίηση διατάξεων Κ.Τ.Π. σχετικά με τα μεταποιημένα προϊόντα τομάτας

Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) 275/2013 – Τροποποίηση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.)

16

11

Επισήμανση, παρουσίαση τροφίμων

2

Μάρτιος 2014

ΑΧΣ 259/2013

(Β΄ 563)

Ενημέρωση σύμφωνα με την οδηγία 2011/91/ΕΕ

Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) 259/2013 – Τροποποίηση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.)

15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Προϊόντα με βάση το κρέας - Παρασκευάσματα κρέατος

Άρθρα 88-91

 

1

Μάρτιος 2014

ΑΧΣ 260/2013

(Β΄ 525)

Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κ.Τ.Π.

Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) 260/2013 – Τροποποίηση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.)

14

143

Γενικά για ποτά

144

Ποτά με αλκοόλη

2

Σεπτέμβριος 2013

ΑΧΣ 137/2013

(Β΄ 1743)

Επικαιροποίηση διατάξεων Κ.Τ.Π. σχετικά με τα ποτά με αλκοόλη

Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) 137/2013 – Τροποποίηση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.)

4

13

126

Χυμοί φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα

124

Διατηρημένα με αποστείρωση και συμπύκνωση προϊόντα τομάτας

Η ενσωμάτωση της απόφασης ΑΧΣ 67/2013 στα άρθρα 126 και 124 του Κ.Τ.Π. θα γίνει από την ημερομηνία εφαρμογής της (28 Οκτωβρίου 2013)

ΑΧΣ 67/2013

(Β΄ 1221)

Εναρμόνιση προς την Οδηγία 2012/12/ΕΕ

Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) 67/2013

12

66

Ζαχαρούχες γλυκαντικές ύλες από σταφίδες, χαρούπια ή γάλα

 

2

Δεκέμβριος

2012

ΑΧΣ 135/2012

(Β΄ 3384)

Επικαιροποίηση διατάξεων Κ.Τ.Π. σχετικά με το πετιμέζι

Δημοσίευση της απόφασης ΑΧΣ 135/2012 για το πετιμέζι

11

37

Χαρακτηρισμός και γενικοί όροι χρήσης αρτυμάτων

Δεν έχει γίνει η ενσωμάτωση της απόφασης ΑΧΣ 197/2012 στο άρθρο 37 λόγω του ότι χρήζει τυπικών διορθώσεων

 

ΑΧΣ 197/2012

(Β΄ 2734)

(Β΄ 2984)

(διορθωτικό)

Κατάργηση διατάξεων του Κ.Τ.Π.

Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 170/2012 και 197/2012 - Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.)

10

127

Παρασκευή, συσκευασία και αναλυτικές προδιαγραφές χυμών φρούτων και ορισμένων ομοειδών προϊόντων

και

148

Ροφήματα

2

Οκτώβριος 2012

ΑΧΣ 170/2012

(Β΄ 2734)

Κατάργηση διατάξεων του Κ.Τ.Π.

Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 170/2012 και 197/2012 - Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.)

 

3

9

137

Παγωτά

και

141

Γλυκίσματα

4

Μάιος 2012

ΑΧΣ 369/2011

(Β΄ 1390)

Επικαιροποίηση εθνικού θεσμικού πλαισίου για το παγωτό

Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 369/2011 - Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.)

 

8

67

Μέλι

2

Φεβρουάριος 2012

ΑΧΣ 183/2011

(Β΄ 19)

Επισήμανση της προέλευσης του μελιού

Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 183/2011 - Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.)

7

3,  18,  29

2

Ιανουάριος 2012

ΑΧΣ 236/2011

(Β΄ 4)

Επικαιροποίηση - συμφωνία με τον καν. (ΕΚ) 178/2002

Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 236/2011 -

Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.)

6

80

Είδη γάλακτος

4

Ιούνιος 2011

ΑΧΣ 362/2010

(Β΄ 1113)

Συμφωνία με τον καν. (ΕΚ) 1153/2007

Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 362/2010 – Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.)

 

5

26

Πλαστικά υλικά και αντικείμενα πoυ πρooρίζoνται να έλθoυν σ' επαφή με τρόφιμα

Κανονισμός (ΕΕ) 10/2011 της Επιτροπής για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, όπως τροποποιήθηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό καν (ΕΕ) 321/2011 της Επιτροπής

(εφαρμόζεται από 1ης Μαΐου 2011 εκτός συγκεκριμένων διατάξεων των άρθρων 5, 18 και 20 για τις οποίες ορίζονται διαφορετικές ημερομηνίες εφαρμογής στο άρθρο 23 και με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 22)

 

4

39

Ξύδι

2

Mάιος 2011

ΑΧΣ 90/2009

(Β΄ 270)

Καθορισμός προδιαγραφών για «Βαλσαμικό Ξύδι»

Έγγραφο Δ/νσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου με αρ. πρωτ. 30/077/602/18.03.2011

 

3

36α

Διαλύτες εκχύλισης που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των τροφίμων και των συστατικών

3

Φεβρουάριος 2011

ΑΧΣ 257/2010

(Β΄ 4)

Εναρμόνιση προς την Οδηγία 2010/59/ΕΕ

Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 257/2010

2

126

Χυμοί φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα

2

Ιαν 2010

ΑΧΣ  450/2009

(Β΄ 2572)

Εναρμόνιση προς την Οδηγία 2009/106/ΕΚ

Κοινοποίηση της αριθ. 450/2009 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου

1

36α

Διαλύτες εκχύλισης που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των τροφίμων και των συστατικών τους

2

Ιαν 2010

ΑΧΣ 371/2009

(Β΄ 2601)

Εναρμόνιση προς την Οδηγία 2009/32/ΕΚ

Κοινοποίηση της αριθ. 371/2009 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού

Συμβουλίου