Ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα

Αποστολή κανονισμού (ΕΕ) 2023/1510 – Τροποποίηση κανονισμού (ΕΕ) 2023/915

Αποστολή κανονισμού (ΕΕ) 2023/915 – Κατάργηση κανονισμού (ΕΚ) 1881/2006

Αποστολή κανονισμών που τροποποιούν τους κανονισμούς (ΕΚ) 1881/2006 και (ΕΚ) 333/2007 ως προς τις διατάξεις για το αρσενικό.

Αποστολή κανονισμού σχετικά με τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα Δ9 - τετραϋδροκανναβινόλης (Δ9-ΤΗC) στους σπόρους κάνναβης και τα παράγωγα προϊόντα τους

Αποστολή κανονισμού (ΕΕ) 2022/685 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 333/2007

Αποστολή κανονισμών που τροποποιούν τον κανονισμό (ΕΚ) 1881/2006 

Αποστολή κανονισμoύ (ΕΕ) 2021/705 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 333/2007

Αποστολή Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2040 της Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1881/2006

Αποστολή κανονισμών (ΕΕ) 2020/1255 και 2020/1322 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1881/2006