Τυποποιημένα έντυπα ΓΧΚ για χρήση από τους συναλλασσόμενους

Το Γενικό Χημείο του Κράτους, προς απλοποίηση των διαδικασιών, παρέχει μέσω της διαδικτυακής πύλης του, Τυποποιημένα Έντυπα για χρήση από τους συναλλασσόμενους τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους αποστέλλονται στις αρμόδιες Οργανικές Μονάδες.