Ανακοινώσεις Κληρώσεων Επιτροπών

09-07-2019
 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής.

 

Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01-07-2019
 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής αναλωσίμων υλικών (εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας) αναφορικά με την αριθ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1086625 ΕΞ 2018/01.06.2018 Διακήρυξη του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών (εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας)

 

Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

26-06-2019
 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών.
 

Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12-06-2019
 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών.
 

Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31-05-2019
 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών α) Διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης προσφορών, και β) Εξέτασης ενστάσεων, του συνοπτικού διαγωνισμού για τη μεταφορά των ημερήσιων εισπράξεων των Τελωνείων και της Δ.Δ.Δ.Υ. ( Α.Τ.Δ. Α 1079363 ΕΞ 2019/31.5.2019)
 

Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31-05-2019
 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την προμήθεια: α) ειδικού, μηχανογραφικού, χημικού αυτογραφικού χαρτιού και χαρτιού εκτύπωσης offset και β) ειδικών μελανιών εκτύπωσης, πλακών εκτύπωσης και χημικών πλακών εκτύπωσης.
 

Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17-05-2019
 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής στην Α.Α.Δ.Ε. για την επανεξέταση συμβατικού υλικού που απορρίφθηκε και οριστικής παραλαβής των τελωνειακών εντύπων ΕΔΕ5.
 

Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03-05-2019
 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την ανάγκη σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών των επιτροπών α) διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και β) εξέτασης ενστάσεων, του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.
 

Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24-04-2019
 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και της επιτροπής ενστάσεων του συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσιών διερμηνείας για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για το έτος 2019.

Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18-04-2019
 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής για την προμήθεια ειδών ένδυσης Τελωνειακών υπαλλήλων.
 

Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18-03-2019


Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση των επιτροπών α) Διενέργειας διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών, και β) Εξέτασης ενστάσεων, του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων υλικών (εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας)
 

Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15-03-2019


Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής υλικών, για την 1η εκτελεστική σύμβαση της υπ’ αριθ. 04/2018 (21-03-2018) Συμφωνίας-Πλαισίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, για την προμήθεια λαμπτήρων LED, για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. (Α.Τ.Δ. Α. 1039569 ΕΞ 2019/15.3.2019)
 

Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14-03-2019


Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της ετήσιας μόνιμης Επιτροπής παραγγελίας και παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης για τη θέρμανση των χώρων του κτιρίου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Α.Α.Δ.Ε., επί της οδού Αριστογείτονος 19 και Γρυπάρη, Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα Αττικής (Α.Τ.Δ. Α 1038583 ΕΞ 2019 /14-03-2019)
 

Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28-02-2019

 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της ετήσιας μόνιμης επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής δαπανών υλικών που προέρχονται από απευθείας αναθέσεις ή από συνοπτικούς διαγωνισμούς, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών.

 

Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19-02-2019

 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για αντικατάσταση μέλους της ετήσιας μόνιμης επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής δαπανών υπηρεσιών (και εργασιών συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού) που προέρχονται από απευθείας αναθέσεις, ή από συνοπτικούς διαγωνισμούς για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. αρμοδιότητας της Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.

 

Λήψη αρχείου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15-02-2019

 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της ετήσιας μόνιμης επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής δαπανών υπηρεσιών ανάπτυξης -υποστήριξης - συντήρησης εφαρμογών και εξοπλισμού πληροφορικής που προέρχονται από απευθείας αναθέσεις, ή από συνοπτικούς διαγωνισμούς για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών.

 

Λήψη αρχείου

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

11-02-2019

 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την ανάγκη σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών των επιτροπών α) διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και β) εξέτασης ενστάσεων, του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έτους 2019. (αριθ. πρωτ. Α.Τ.Δ. Α 1020148 ΕΞ 2019/11-2-2019)

 

Λήψη αρχείου

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08-02-2019

 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της ετήσιας μόνιμης επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής δαπανών υλικών που προέρχονται από απευθείας αναθέσεις, η από συνοπτικούς διαγωνισμούς για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. αρμοδιότητας της Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ (Α.Τ.Δ. Α 1019452 ΕΞ 2019)

 

Λήψη αρχείου

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08-02-2019

 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της ετήσιας μόνιμης επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής δαπανών υπηρεσιών (και εργασιών συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού) που προέρχονται από απευθείας αναθέσεις, ή από συνοπτικούς διαγωνισμούς για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. αρμοδιότητας της Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. (Α.Τ.Δ. Α 1019456 ΕΞ 2019/08-02-2019)

 

Λήψη αρχείου

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανακοινώσεις κληρώσεων προηγούμενων ετών