ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Βήμα 10

Ο χρόνος ορκωμοσίας των νέων υπαλλήλων καθορίζεται από την εκπαιδευτική σειρά που θα παρακολουθήσουν καθώς η ορκωμοσία τους συμπίπτει με την ημερομηνία άφιξής τους στην Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της Α.Α.Δ.Ε. και την έναρξη του προγράμματος εκπαίδευσης.

 

Βήμα 11

i. Τόπος και χρόνος ορκωμοσίας

Οι διοριστέοι ενημερώνονται με έγγραφο για τον ακριβή χρόνο και τόπο όπου θα λάβει χώρα η ορκωμοσία τους, στην οποία είναι υποχρεωμένοι να παραστούν αυτοπροσώπως.

Η ενημέρωσή τους γίνεται, μετά την έκδοση του ΦΕΚ διορισμού τους, από το Τμήμα Β της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε., με το έγγραφο  της ανακοίνωσης του διορισμού τους.

Η ορκωμοσία των νέων υπαλλήλων θα πραγματοποιηθεί από τη Διεύθυνση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της Α.Α.Δ.Ε., στο χώρο διεξαγωγής των προγραμμάτων της, κατά την ημερομηνία άφιξής τους στην Ακαδημία, η οποία και συμπίπτει με την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος εκπαίδευσης.
 

Ώρα ορκωμοσίας (ενημέρωση 31.10.2019) ΝΕΟ!!!

Για τους εφοριακούς υπαλλήλους, που το επίθετό τους ξεκινά από:

  • Α έως και Λ : Ώρα προσέλευσης: 08.30 π.μ.
  • Μ έως και Ω: Ώρα προσέλευσης: 13.00 μ.μ.

Για όλους τους τελωνειακούς υπαλλήλους: Ώρα προσέλευσης: 11.00 π.μ.
 

Για το αναλυτικό πρόγραμμα της 1ης ημέρας της εκπαίδευσης (ημέρα ορκωμοσίας), οι νέοι υπάλληλοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση στις 06/11/2019

 

ii. Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι διοριστέοι κατά την ορκωμοσία τους

Οι διοριστέοι την ημέρα της ορκωμοσίας τους πρέπει υποχρεωτικά να έχουν μαζί τους:

i. το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας και

ii. την ανακοίνωση του διορισμού τους.

 

iii. Πρωτόκολλο ορκωμοσίας και ανάληψη υπηρεσίας

Η Διεύθυνση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της Α.Α.Δ.Ε., μόλις ολοκληρωθεί η ορκωμοσία των νέων υπαλλήλων συντάσσει πρωτόκολλο ορκωμοσίας και προχωρά στην ανάληψη υπηρεσίας των υπαλλήλων. Κατόπιν, χορηγεί σε αυτούς τα σχετικά έγγραφα σε πρωτότυπο.

 

iv. Παράταση ορκωμοσίας

Ενόψει, αφενός μεν της υποχρεωτικής φοίτησης όλων των νέων υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της Α.Α.Δ.Ε., αφετέρου δε των προκαθορισμένων ημερομηνιών έναρξης των εκπαιδευτικών σειρών, το δικαίωμα παράτασης της ημερομηνίας ορκωμοσίας που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/Α΄/9.2.2007), θα ασκηθεί/εξαντληθεί από τους διοριστέους, που θεωρούν ότι οι υποχρεώσεις τους δεν θα τους επιτρέψουν να παρουσιαστούν στην πρώτη σειρά εκπαίδευσης, με τη δυνατότητα που τους παρέχεται να επιλέξουν να παρακολουθήσουν τη δεύτερη σειρά εκπαίδευσης, και συνεπώς να επιλέξουν αυτή τη μεταγενέστερη και απώτερη ημερομηνία ορκωμοσίας.