Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

 1. Country-By- Country Reporting
  α) Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις  (Ενημέρωση 23-01-2020)
  b) Frequently Asked Questions (Last updated 23-01-2020)
 2. eTEPAI
  α) Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις  (Ενημέρωση 05-12-2019)
  b) Frequently Asked Questions (Last updated 05-12-2019)
 3. e-Παράβολο (Ενημέρωση 29-03-2018)
 4. VAT Refund Applications (Ενημέρωση 25-01-2017)
 5. Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ από χώρες της Ε.Ε. (Ενημέρωση 25-01-2017)
 6. Αίτηση ρύθμισης οφειλών ν. 4152/2013 (πάγια σε 12–24 δόσεις) Ρ2 (Ενημέρωση 11-09-2019)
 7. Αίτηση ρύθμισης οφειλών ν.4611/2019 (έως 120 δόσεις) Ρ6 (Ενημέρωση 11-09-2019)
 8. Αλλαγή ΚΑΔ (Ενημέρωση 12-07-2017)
 9. Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου (Ενημέρωση 25-01-2017)
 10. Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων  (Ενημέρωση 12-07-2018)
 11. Αξιολόγηση (Ενημέρωση 27-09-2019)
 12. Απόδοση τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας(Ενημέρωση 25-01-2017)
 13. Απόδοση τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας (Ενημέρωση 25-01-2017)
 14. Απόδοση φόρου ασφάλιστρων (Ενημέρωση 25-01-2017)
 15. Ασφάλεια Δεδομένων (Ενημέρωση 20-04-2018)
 16. Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Φορολογικού Έτους 2018 (Ενημέρωση 25-01-2019)
 17. Βεβαιώσεις Αποδοχών ή Συντάξεων Φορολογικού Έτους 2018 (Ενημέρωση 25-01-2019)
 18. Βεβαιώσεις Εισοδημάτων από  Μερίσματα, Τόκους, Δικαιώματα Φορολογικού Έτους 2018 (Ενημέρωση 25-01-2019)
 19. Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων (Ενημέρωση 06-02-2019).
 20. Δήλωση απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις, από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας καθώς και από Μερίσματα, Τόκους και Δικαιώματα (Ενημέρωση 03-09-2019)
 21. Δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας  (Ενημέρωση 24-05-2018)
 22. Δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής(Ενημέρωση 22-06-2018)
 23. Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ (Ενημέρωση 29-03-2017)
 24. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε1) (Ενημέρωση 11-04-2019)
 25. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε2) (Ενημέρωση 11-04-2019)
 26. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε3) (Ενημέρωση 11-04-2019)
 27. Δηλώσεις ΦΠΑ-VIES (Ενημέρωση 15-10-2018).
 28. Δημόσιες Κληρώσεις (Ενημέρωση 21-12-2017)
 29. Εγκυρότητα & οριστικοποίηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ (Ενημέρωση 12-01-2017)
 30. Ειδική ασφαλιστική εισφορά δακοκτονίας (Ενημέρωση 25-01-2017)
 31. Ειδικοί Κωδικοί Πρόσβασης  (Ενημέρωση 09-07-2018)
 32. Ειδικός Φόρος Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) (Ενημέρωση 26-04-2017)
 33. Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας (Ενημέρωση 04-09-2019)
 34. Έκθεση ανά Χώρα (Country-By-Country Reporting) 
  α) Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις  (Ενημέρωση 23-01-2020)
  b) Frequently Asked Questions (Last updated 23-01-2020)
 35. Ενδικοφανείς Προσφυγές (Ενημέρωση 08-05-2018)
 36. Έντυπο Ε5 (Ενημέρωση 29-03-2017)
 37. Έντυπο Ε5, Φ01.010, Φ01.013 οικ. Έτος 2015 με έναρξη πριν την 01/01/2014 με υπερδωδεκάμηνη διαχ. Περίοδο (Ενημέρωση 29-03-2017)
 38. Έντυπο Ν (Ενημέρωση 11-06-2019)
 39. Έντυπο Φ01.010 (Ενημέρωση 29-03-2017)
 40. Έντυπο Φ01.012 (Ενημέρωση 07-06-2017)
 41. Έντυπο Φ01.013 (Ενημέρωση 29-03-2017)
 42. Επίδομα Πετρελαίου Θέρμανσης (Ενημέρωση 20-11-2019)
 43. Μητρώο Πλοίων (Ενημέρωση 11-06-2019)
 44. Μισθωτήρια Ακινήτων (Ενημέρωση 11-02-2019)
 45. ΜΥΦ - Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών (από 1/1/2014) Γενικές ερωτήσεις (Ενημέρωση 25-06-2019)
 46. ΜΥΦ - Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών (από 1/1/2014) Δημιουργία αρχείου  (Ενημέρωση 06-04-2017)
 47. Οριστική δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα (Ενημέρωση 07-02-2017)
 48. Οριστική δήλωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (Ενημέρωση 07-02-2017)
 49. Οριστική ΦΜΥ  (Ενημέρωση 17-05-2017)
 50. Παλαιός χρήστης TAXISnet (Ενημέρωση 30-01-2017)
 51. Πιστοποίηση Γενικές Ερωτήσεις (Ενημέρωση 17-05-2019)
 52. Πιστοποίηση Ενεργοποίηση Λογαριασμού (Ενημέρωση 15-03-2018)
 53. Πιστοποίηση Λογιστές (Ενημέρωση 26-06-2018)
 54. Πιστοποίηση Φυσικά Πρόσωπα (Ενημέρωση 15-03-2018)
 55. Πιστοποίηση Νομικά Πρόσωπα (Ενημέρωση 15-03-2018)
 56. Προσωρινή Δήλωση απόδοσης φόρου & τελών χαρτοσήμου (προσωρινή ΦΜΥ)(ν. 2238/1994) (Ενημέρωση 02-11-2017)
 57. Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Τιμολογίων Πελατών / Προμηθευτών έντυπο Δ1-Δ2 (μέχρι και το έτος αναφοράς 2013) (Ενημέρωση 05-04-2017)
 58. Τέλη Κυκλοφορίας  (Ενημέρωση 07-02-2017)
 59. Τρόποι πληρωμής Δημοσίων Εσόδων (Ενημέρωση 27-04-2018)
 60. Υποβολή Καταστάσεων Συμφωνητικών (Ενημέρωση 30-01-2017)
 61. Υποβολή Παραστατικών Μεταβίβασης Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ)-Έντυπο Δ11 (Ενημέρωση 03-04-2017)
 62. Φόροι από μισθωτή εργασία & Αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας Προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου & τελών χαρτοσήμου (προσωρινή ΦΜΥ) (ν. 2238 / 1994) (Ενημέρωση 02-11-2017)
 63. Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία (Ενημέρωση 02-10-2019)
 64. Φόρος αμοιβών αρχιτεκτόνων - μηχανικών (Ενημέρωση 09-02-2017)
 65. Φόρος εισοδήματος εργοληπτών (Ενημέρωση 17-05-2019)