Μητρώο δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων

Η δημιουργία μητρώου δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων υπαγορεύεται από τις υπ’ αριθμ. 0004170/16.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2722), ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/30-4-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1156) καθώς και 30/005/648/19-09/2013 ΑΥΟ (ΦΕΚ 2406/Β΄), όπως ισχύουν. Στο  «Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων» θα καταγραφούν όλες οι Δεξαμενές που αναφέρονται στην προαναφερθείσα νομοθεσία προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση και ο έλεγχος των αποθηκευμένων σε δεξαμενές ενεργειακών προϊόντων. Η εφαρμογή του «Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων» αφορά, σε πρώτη φάση, τις Δεξαμενές που ανήκουν σε Φορολογικές Αποθήκες ή Αποθήκες Τελωνειακής Αποταμίευσης.

  1. Ο Εγκαταστάτης Εισροών – Εκροών που έχει εγκαταστήσει συστήματα Εισροών – Εκροών θα δηλώσει στο Μητρώο την δραστηριότητά του, από 2/5/2018 έως και 31/05/2018.
  2. Ο Φορέας Ογκομέτρησης που έχει διενεργήσει Ογκομέτρηση σε μία ή περισσότερες Δεξαμενές εγκαταστάσεων θα δηλώσει στο Μητρώο την δραστηριότητά του και θα καταχωρίσει τα απαραίτητα στοιχεία από 2/5/2018 έως και 31/05/2018.
  3. Ο Διαχειριστής της Εγκατάστασης θα καταχωρίσει τα στοιχεία της Εγκατάστασης και τα στοιχεία των Δεξαμενών από 1/6/2018 έως και 31/8/2018. Η ολοκλήρωση της καταγραφής όλων των στοιχείων της εγκατάστασης γίνεται μέσω της επιλογής της «Οριστικής Υποβολής Στοιχείων» οπότε και αποδίδεται μοναδικός αριθμός καταχώρισης στην Εγκατάσταση, στις Δεξαμενές και στους Μετρητές Εκροής Καυσίμου. Ο Διαχειριστής της Εγκατάστασης θα δηλώσει στο ως άνω χρονικό διάστημα τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που διατηρούν Φορολογική Αποθήκη ή Αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης (Αποθηκευτές) κάνοντας χρήση Δεξαμενών του ή μέρος αυτών.
  4. Ο Αποθηκευτής θα δηλώσει τα στοιχεία σχετικά με την Φορολογική Αποθήκη ή την Αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης από 1/09/2018 έως και 31/10/2018. Κατά περίπτωση, ο Διαχειριστής και ο Αποθηκευτής σε μία Εγκατάσταση μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο.

 

 

Φορολογικές Αποθήκες και Αποθήκες Τελωνειακής Αποταμίευσης

Επικοινωνία
  • Μέσω e-mail

Για θεσμικά ή τεχνικά θέματα και ειδικές ερωτήσεις διαδικασιών σχετικές με το Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών προϊόντων μπορείτε να αποστέλετε e-mail στη  διέυθυνση: fueltank@aade.gr