Ανακοίνωση 10/05/2021

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. Φ2-1617/2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) KYA, όπως τροπ. με την παρ. 13 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. οικ. 79789/31.12.2014 KYA (ΦΕΚ 3678/Β/2014)  και ισχύει, ως κατασκευαστές λογισμικού συστημάτων παρακολούθησης εισροών / εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, υποχρεούστε στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Λογισμικού προς την Υπηρεσία μας, στην οποία έχουν περιέλθει οι αρμοδιότητες υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων εισροών / εκροών, τόσο για την αρχική, όσο και για κάθε νέα έκδοση λογισμικού.

Σημείωση:  Η παραπάνω ενέργεια αφορά αποκλειστικά τους κατασκευαστές λογισμικού συστημάτων παρακολούθησης εισροών / εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης

Προθεσμίες
ΑΠΟ
ΕΩΣ