Μητρώο ΕΚΜΕΑ

Εφαρμογή και λειτουργία του Ενιαίου Κεντρικού Μητρώου Εφοδιαστικής Αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών (Ε.Κ.Μ.Ε.Α.), στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet, με στόχο την παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών της παρ. 1 του αρ. 100Β του ν. 2960/2001 «Ε.Τ.Κ.» (Α΄265).
Οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στα πλαίσια της κατά τα ανωτέρω οριζόμενης «εφοδιαστικής αλυσίδας» καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την εγγραφή τους στο Μητρώο ΕΚΜΕΑ.