Ειδική φόρμα καταχώρισης (Διαβίβαση παραστατικών)

a

 

Η Ειδική Φόρμα Καταχώρισης  προϋποθέτει τήρηση ορίων χρήσης και αφορά αποκλειστικά την διαβίβαση των παραστατικών, όχι την έκδοσή τους.

Τα όρια χρήσης της Ειδικής Φόρμας Καταχώρισης ορίζονται από την Α. 1138/2020, άρθρο 4, παρ. 6, περ. γ και διαμορφώνονται ως εξής:

Για την  επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
Μοναδικό κριτήριο για την Επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα είναι το πλήθος έκδοσης τιμολογίων κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Συγκεκριμένα όσες εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης έχουν τη δυνατότητα να διαβιβάζουν δεδομένα μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρισης της Α.Α.Δ.Ε.

 

Για την επιχείρηση που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα
Η Επιχείρηση που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα έχει δύο κριτήρια. Διαζευκτικά, όποιο από τα δύο πληρείται ενεργοποιεί τη δυνατότητα χρήσης της Ειδικής Φόρμας Καταχώρισης της Α.Α.Δ.Ε.. Τα δύο κριτήρια είναι α) τα ακαθάριστα έσοδα του προηγούμενου φορολογικού έτους όταν δεν υπερβαίνουν τις 50.000€ και β) το πλήθος έκδοσης τιμολογίων πώλησης όταν δεν υπερβαίνουν τα πενήντα (50) κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

 

Παραδείγματα Επιχειρήσεων με απλογραφικό λογιστικό σύστημα

Ακαθάριστα Έσοδα

Πλήθος Τιμολογίων

Δυνατότητα Χρήσης

έως και 50.000,00€

έως και 50

Ναι

πάνω από 50.000,00€

έως και 50

Ναι

έως και 50.000,00€

πάνω από 50

Ναι

πάνω από 50.000,00€

πάνω από 50

Όχι

 

Συμπερασματικά από τα παραπάνω παραδείγματα προκύπτει, ότι μόνο στην περίπτωση που η Επιχείρηση κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος έχει ακαθάριστα έσοδα πάνω από 50.000€ και έχει εκδώσει πάνω από πενήντα (50) τιμολόγια, δεν έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί για όλο το επόμενο φορολογικό έτος, την Ειδική Φόρμα Καταχώρισης της Α.Α.Δ.Ε.

Οι οντότητες διαβιβάζουν τα παραστατικά τους μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρισης μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης τους. Εξαιρετικά, για το έτος 2022 ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν και για το έτος 2023 ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μην εντός του οποίου εκδόθηκαν, για τις οντότητες που το προηγούμενο φορολογικό έτος είχαν ακαθάριστα έσοδα έως δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€). Ειδικά στην περίπτωση διαβίβασης εσόδων που δεν αφορούν σε έκδοση φορολογικού στοιχείου αλλά σε διενεργούμενη λογιστική εγγραφή, τα δεδομένα διαβιβάζονται με την ένδειξη «Λογιστική εγγραφή», μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο. Στην ίδια ως άνω προθεσμία διαβιβάζονται και οι περιπτώσεις δεδομένων που αφορούν σε Επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις με την αντίστοιχη ένδειξη. Ειδικότερα για τις επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις έτους 2021, σε συνέχεια των οδηγιών που δόθηκαν με την υπό στοιχεία Ε.2046/2022 εγκύκλιο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., τα σχετικά δεδομένα διαβιβάζονται έως την 31.12.2022. (Α.1188/2022).

Η είσοδος στην Ειδική Φόρμα Καταχώρισης πραγματοποιείται με κωδικούς TAXISnet, δηλαδή η χρήση της δεν προϋποθέτει εγγραφή στο myDATA REST API.

Για υποβολή ερωτημάτων και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων μπορείτε να αποστείλετε email στο mydata.support@aade.gr σημειώνοντας το ονοματεπώνυμο, το σταθερό ή/και το κινητό τηλέφωνο. Για τεχνικά προβλήματα παρακαλούμε συμπεριλάβετε στην αποστολή του μηνύματός σας screenshots του προβλήματος που αντιμετωπίζετε χρησιμοποιώντας Επισύναψη αρχείου (στο σώμα του μηνύματος συμπληρώνετε μόνο ελεύθερο κείμενο)


a