Οικογενειακό επίδομα (Α21)

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να προβάλλετε τις Αίτησεις - Δηλώσεις  (έντυπα Α21) που έχετε υποβάλλει για τη χορήγηση του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος τρίτεκνων - πολύτεκνων οικογενειών μέχρι και το έτος 2017.

Προσοχή!

Οι αιτήσεις για το επίδομα παιδιού από το έτος 2018  και μετά υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας της ΗΔΙΚΑ Α.Ε www.idika.gr ή του ΟΠΕΚΑ  www.opeka.gr

 

Σχετικές διατάξεις – Αποφάσεις – Εγκύκλιοι
  • Ν. 4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τους ν. 4111/2013, ν. 4144/2013 και ν. 4170/2013
  • Ν.4141/2013.
  • Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. Δ27/οικ.15239/645/2013 (ΦΕΚ 1227 Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ27/οικ.7943/263/2014 (ΦΕΚ 701 Β’)