Όροι Χρήσης του Δικτυακού Τόπου της ΑΑΔΕ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων παρέχεται υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης της δικτυακής πύλης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων /ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

  1. Η ΑΑΔΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της και την πληρότητα, ακρίβεια, σαφήνεια των πληροφοριών φορολογικής, τελωνειακής ή άλλη φύσης (νομοθετικές διατάξεις, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, χρήσιμες πληροφορίες) που παρουσιάζονται στο δικτυακό της τόπο. Η ΑΑΔΕ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της δικτυακής πύλης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, από διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.
  2. Ο χρήστης που πρόκειται να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, είναι υπεύθυνος για κάθε υποβολή δήλωσης ή στοιχείων που πραγματοποιείται με χρήση των προσωπικών κωδικών (κωδικός χρήστη και συνθηματική λέξη) που του έχουν χορηγηθεί. Η ευθύνη αυτή υφίσταται ακόμα και εάν ο χρήστης αποφασίσει, με δική του ελεύθερη επιλογή, να γνωστοποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς του σε τρίτο πρόσωπο (λογιστή κτλ.) που χρησιμοποιεί κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία για λογαριασμό του.
  3. Ο χρήστης που πρόκειται να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει τόσο κατά την αίτηση εγγραφής του όσο και κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) προέρχεται από υποβολή ανακριβών στοιχείων βαρύνει τον ίδιο το χρήστη και σε καμία περίπτωση την ΑΑΔΕ.
  4. Σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργεί η ΑΑΔΕ μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ
  5. Η ΑΑΔΕ μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Σχετικά με τα cookies ενημερωθείτε εδώ
  6. Ο χρήστης του Δικτυακού Τόπου της ΑΑΔΕ επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τις δημοσιευμένες πληροφορίες που αναρτώνται σε αυτόν, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πληροφορίες αναπαράγονται πιστά και αναφέρεται πάντοτε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ως πηγή προέλευσης τους. Επιπλέον, απαγορεύεται η πώληση ή οποιαδήποτε τροποποίηση των δημοσιευμένων πληροφοριών στον δικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ.
  7. Η ΑΑΔΕ δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα ή την πολιτική δέσμευσης σεβασμού της ιδιωτικότητας εξωτερικών συνδέσμων, δηλαδή συνδέσεων προς τρίτους ιστοχώρους, των οποίων οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις αναγράφονται στις ιστοσελίδες της, καθώς επίσης και για τις πολιτικές και πρακτικές προστασίας της ιδιωτικότητας που εκείνοι εφαρμόζουν.