55908 /14-06-2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ προμήθειας αναλωσίμων υλικών (toner) εκτυπωτικών, φωτοαντιγραφικών μηχανήματων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας (CPV: 30125110-5), για την κάλυψη των αναγκών των Δ.Ο.Υ. Νομαρχίας Πειραιά