Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: «Υλοποίηση νέου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων με βάση τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC)» με συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 175768.  (ΑΔΑΜ: 22PROC011483438)

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 6/12/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 13/12/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
05-12-2022 έγινε μετάθεση των ημερομηνιών υποβολής και αποσφράγισης προσφορών. Δείτε την απόφαση Δ.Π.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α2. 1127793 /2.12.2022