Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1000799 ΕΞ 2020

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων-αναλώσιμων για την κάλυψη αναγκών των εργαστηρίων του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Διευκρίνιση σχετικά με τη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού