Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1071408 ΕΞ 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων μεσαίου τύπου για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

 

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/05/2018