Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1097921 ΕΞ 2019

Ανακοίνωση πρόσκλησης για τη διενέργεια ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή προμήθειας πεντακοσίων δύο (502) φορητών tablets και χιλίων (1000) φορητών προσωπικών υπολογιστών (laptops)